Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Projekt "AOON Warszawa"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 lutego 2020 - 13:05, msadurska

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „AOON Warszawa”.

Zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 EFS
fot. Zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 EFS

Informacje dotyczące projektu
Wartość całkowita projektu: 2 075 060,00 zł
Wkład własny: 145 255,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 929 805,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"
Partner projektu: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział Warszawski

Cel główny projektu:
Wzrost dostępu do usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami niesamodzielnych mieszkańców m.st Warszawy, w okresie trwania projektu.
Grupa docelowa:
Wsparciem w postaci usług asystenta objętych zostanie 60 (32 kobiet/28 mężczyzn) pełnoletnich osób posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu m.st. Warszawy.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:
• posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny,
• mieszkają na terenie m.st. Warszawy,
• są niesamodzielne i wymagają wsparcia innych osób.

Kryteria premiujące punktowane:
• kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt,
• osoby korzystające z PO PŻ - 15 pkt,
• samotne zamieszkanie - 20 pkt.

Główne działania w projekcie:
• diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu,
• realizacja usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Aktualizacja:12.05.2020 r.
Zapraszamy do udziału w Projekcie „AOON Warszawa”.
Dokumenty do Projektu można składać (rekrutacja podstawowa: od 18.05.2020r. do 16.06.2020r.).

Aktualizacja: 17.06.2020r.
Rekrutacja uzupełniajaca - ciągła: od 17.06.2020 r.

Kontakt z koordynatorem projektu:
Dorota Potyralska tel. 22 277 49 86
e-mail: dpotyralska@um.warszawa.pl

Załączniki

 1. 1.
  Regulamin
  (plik: regulamin.pdf, file size: 630.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zal._1_formularz_zgloszeniowy.docx, file size: 167.46 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie
  (plik: zal._2_os._o_spel._kryteriow_formalnych.docx, file size: 155.59 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie
  (plik: zal._3_os._popz.docx, file size: 155.08 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie
  (plik: zal._4_os._o_kryterium_dochodowym.docx, file size: 146.66 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5- Umowa
  (plik: zal_5_umowa_uczestnictwa.pdf, file size: 547.28 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6 - Oświadczenie
  (plik: zal._6_rodo.pdf, file size: 418 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 7- Zakres Usług
  (plik: zal._7_zakres_uslug_aoon.pdf, file size: 548.02 KB)
  Pobierz